Privacybeleid

Privacyreglement Fysiotherapie Goldbergsingel
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk
Algemeen
Fysiotherapie Goldbergsingel hecht veel waarde aan de bescherming van uw (persoons)gegevens. Wij doen
er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden
ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming
(AVG). De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en (persoons) gegevens. Op grond van deze
wet heeft een organisatie die met (persoons)gegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de
gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de
gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten
en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse (persoons)gegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u
(medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van uw behandeling. Ook
kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan andere partijen en/of gebruikt worden voor diensten,
indien dit nodig is, voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

De plichten van de praktijk

Fysiotherapie Goldbergsingel is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoons- en
medische gegevens die in de praktijk plaatsvindt. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 Uw (persoons) gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type (persoons) gegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
 Verwerking van uw gegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
gegevens;
 Passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw gegevens gewaarborgd is;
 Geen (persoons) gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw gegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als Fysiotherapie Goldbergsingel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Goldbergsingel de volgende (persoons)gegevens van
u vragen:

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) E-mail adres, geslacht,
geboortedatum, gezondheidsgegevens, verzekeringsgegevens, BSN, ID of paspoortnummer, naam huisarts,
persoonlijke factoren en omgevingsfactoren.

Daarnaast hebben wij een facebook pagina waarbij u zich zelf kunt aan/af melden. Wij verzamelen geen gegevens. De pagina wordt alleen gebruikt om informatie te verstrekken/vragen te beantwoorden. Mocht u onze pagina geliked hebben, een reactie plaatsen o.i.d. dan valt dit onder de privacy/gebruikersvoorwaarden van facebook zelf.

Voor medische gegevens (WGBO) is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling),
tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is
ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 Het recht om te weten of en welke (persoons)gegevens van u verwerkt worden;
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor
niet wordt geschaad);
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen
tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk
belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier
kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een
schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verwerking van (persoons) gegevens van medewerkers
(Persoons) gegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Goldbergsingel verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en);

 Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Voor bovenstaande heeft Fysiotherapie Goldbergsingel de volgende (persoons) gegevens nodig;

Voornaam, tussenvoegsel achternaam, adres, woonplaats, AGB-nummer (indien van toepassing), BIG-
nummer (indien van toepassing), telefoonnummer, E-mailadres, geboortedatum, salarisgegevens, kopie ID,
BSN nummer, bankgegevens.

Gegevens worden opgeslagen gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna
alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking van uw (persoons) gegevens aan derden
Fysiotherapie Goldbergsingel maakt gebruik van een derde partij voor:
 Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
 het verzorgen van de (financiele) administratie
 Het verzorgen van de uitvraag van patienttevredenheidsonderzoeken
 Het verwerken van declaraties of banktransacties
De medewerkers van Fysiotherapie Goldbergsingel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw (persoons)
gegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw (persoons
gegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.
Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar
ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld
worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Minderjarigen

Met ingang van mei 2018 verwerken wij enkel en alleen (persoons) gegevens van minderjarigen (personen
jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijk vertegenwoordiger.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van

uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk
dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut
doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft
gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt
het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van
uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden
overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en
internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om (persoons) gegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn genomen;
 Alle personen die namens Fysiotherapie Goldbergsingel van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen
 We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 Wij maken back-ups van de (persoons) gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van (persoons)
gegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw (persoons) gegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u nog vragen of opmerkingen over ons privacyreglement heeft neem dan contact met ons op!
Fysiotherapie Goldbergsingel
Tel: 0594-696205 of e-mail: info@fysiotherapiegoldbergsingel.nl